طرفدار کدام نوع پیشواز هستین:
(13.41%) 57
بی کلام
(5.882%) 25
جالب
(4.470%) 19
دکلمه
(11.29%) 48
سنتی
(6.823%) 29
محلی
(9.411%) 40
مذهبی
(1.882%) 8
مناسبتی
(38.82%) 165
پاپ
(3.058%) 13
ورزشی
(4.941%) 21
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 425